منشور

منشور

 منشور اخلاقی وعهدنامه ی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید   هدف ما ایجاد شهرهایی جدید با شهرسازی متعالی است و امید تحقّق این هدف باعث انگیزه ی فعّالیت بیشتر ماست.مردم ما بهترین می باشند،پس شایستگی آن را دارند،که بهترین رفتار محترمان
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه